Loading...

Privacyverklaring

PixelStuff is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. (Bijgewerkt op 23 mei 2018)

Persoonsgegevens die wij verwerken
PixelStuff verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons contactformulier op onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, telefonisch, persoonlijk, via onze website, per e-mail of via inschrijving op onze nieuwsbrief. De door uzelf verstrekte gegevens worden door ons opgeslagen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PixelStuff verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening - Het afhandelen van uw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Om goederen en diensten bij u af te leveren - PixelStuff verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Webformulieren
Op onze website vindt u een aantal webformulieren waar wij u vragen om persoonsgegevens in te vullen, zoals bijvoorbeeld uw (bedrijfs-)naam, adresgegevens, e-mailadres, webadres en (mobiele) telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt.

Nieuwsbrief
U kunt u via de website abonneren op de nieuwbrief. Nieuwsbrieven worden gemaakt en verstuurd via Mailchimp (https://mailchimp.com). PixelStuff verstuurd alleen nieuwsbrieven naar personen die zich daar via Mailchimp of via de website van PixelStuff hebben opgegegeven. PixelStuff beheert de gegevens ook in eigen omgeving en gebruikt enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor het versturen van nieuwsbrieven. Wij delen deze gegevens niet met derden. PixelStuff houdt zich aan de Reclame code voor nieuwsbrieven. Uitschrijven voor de nieuwsbrieven kan door een uitschrijflink onder elke nieuwsbrief. Wij gaan zorgvuldig om met de toegang. Wij kiezen sterke wachtwoorden en veranderen deze regelmatig. PixelStuff heeft met Mailchimp een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Website beveiliging (SSL)
Onze website is beveiligd middels een SSL certificaat. SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden.

Facturatie
Onze cliëntgegevens worden bewaard en vervolgens enkel voor administratieve doeleinden gebruikt.

Email
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hosting.nl. Op het moment dat u contact opneemt met PixelStuff via email, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Hosting.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat de Verwerking aan de vereisten van de AVG en andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens voldoet en de bescherming van de rechten van betrokkenen is gewaarborgd.

Alle gegevens van PixelStuff en haar klanten zijn vertrouwelijk en zullen door Hosting.nl als zodanig worden behandeld. Hosting.nl is gehouden tot geheimhouding van alle persoonsgegevens en informatie die zij verwerkt, of waarvan zij in het kader van de overeenkomst of deze verwerkersovereenkomst kennis krijgt. PixelStuff heeft met Hosting.nl een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Webhosting en database
De website van PixelStuff wordt gehost bij Hosting.nl. Hosting.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat de Verwerking aan de vereisten van de AVG en andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van persoonsgegevens voldoet en de bescherming van de rechten van betrokkenen is gewaarborgd.

Alle gegevens van PixelStuff en haar klanten zijn vertrouwelijk en zullen door Hosting.nl als zodanig worden behandeld. Hosting.nl is gehouden tot geheimhouding van alle persoonsgegevens en informatie die zij verwerkt, of waarvan zij in het kader van de overeenkomst of deze © 2017 PixelStuff kennis krijgt. PixelStuff heeft met Hosting.nl een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Delen van persoonsgegevens met derden
PixelStuff deelt uw persoonsgegevens enkel met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichting(en). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PixelStuff blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
PixelStuff neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PixelStuff) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PixelStuff bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website
PixelStuff gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar website (https://pixelstuff.nl) en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Voor deze cookies hoeven wij geen toestemming te vragen. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Analytische gegevens
Op de website gebruiken wij Google Analytics om de werking van de website tw kunnen analyseren en om het rendement van de verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij daartoe worden verplicht of zover derden informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PixelStuff en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pixelstuff.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PixelStuff wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Meldplicht datalekken
We spreken van een datalek als persoonsgegevens onbedoeld in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Wij melden een datalek zo snel mogelijk, maar ten minste binnen 72 uur, bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de getroffen persoon of organisatie. In geval van een datalek zullen wij deze vastleggen en documenteren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PixelStuff neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via

Wij spammen niet.