Loading...

Algemene voorwaarden

PixelStuff
Middellaan 75
3904 LE Veenendaal

Tel: 0318-821234
Email: info@pixelstuff.nl
Internet: www.pixelstuff.nl

1. algemeen
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PixelStuff en een opdrachtgever waarop PixelStuff deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met PixelStuff, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. PixelStuff en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen

2. aanbiedingen & offertes
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding genoemd.
2.2 De door PixelStuff gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. PixelStuff is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is PixelStuff daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PixelStuff anders aangeeft.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht PixelStuff niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. uitvoering van de overeenkomst
3.1 PixelStuff zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PixelStuff het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PixelStuff aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PixelStuff worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PixelStuff zijn verstrekt, heeft PixelStuff het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 PixelStuff is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PixelStuff is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PixelStuff kenbaar behoorde te zijn.
3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan PixelStuff de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.6 Indien door PixelStuff ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.7 Opdrachtgever vrijwaart PixelStuff voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

4. ontoerekenbare tekortkomingen
4.1 In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van PixelStuff op: - tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract. - Vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers (zie 3.3).
4.2 Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt PixelStuff zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen.
4.3 Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. PixelStuff behoudt zich dan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat er sprake was van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

5. wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. PixelStuff zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal PixelStuff de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal PixelStuff daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6. duur & beëindiging
6.1 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Uitzondering hierop is de situatie zoals genoemd in artikel 4.2.
6.2 PixelStuff heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
6.3 PixelStuff is bevoegd nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te beëindigen indien: - De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt - PixelStuff ter kennis gekomen dat omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen

7. prijzen
7.1 Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van PixelStuff. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de opdrachtgever door PixelStuff worden geleverd, hierna te noemen "meerwerk", zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.2 De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze zoals genoemd in 7.1. - uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door de opdrachtgever is goedgekeurd; - eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan PixelStuff kenbaar zijn gemaakt; - gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door PixelStuff in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop PixelStuff weinig of geen invloed kan uitoefenen; - tekortschietende medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
7.3 De opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer de opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.
7.4 Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij PixelStuff gebruikelijke methoden.
7.5 PixelStuff is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien PixelStuff niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.
7.6 Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.
7.7 PixelStuff heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever is dan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

8. betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door PixelStuff aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
8.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van PixelStuff op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.4 PixelStuff heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente PixelStuff kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. PixelStuff kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9. incassokosten
9.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
9.2 Indien PixelStuff hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

10. eigendomsrechten
10.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan PixelStuff. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend de PixelStuff daartoe bevoegd.
10.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
10.3 PixelStuff kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruiken dupliceren of herdistribueren van materiaal waarop octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten berusten die de opdrachtgever heeft aangeleverd zonder PixelStuff op de hoogte te stellen van het bestaan van het betreffende recht of rechten.
10.4 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is PixelStuff ten alle tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.
10.5 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht tot stand gebrachte PixelStuff werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, en andere materialen of elektronische bestanden, eigendom van PixelStuff , ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

11. gebruik & licentie
11.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met PixelStuff , verkrijgt hij een niet exclusieve licentie tot het gebruik van de in de overeenkomst genoemde producten of diensten tenzij anders overeengekomen.
11.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van PixelStuff niet gerechtigd het de in de overeenkomst genoemde producten of diensten te gebruiken voor andere toepassingen dan is overeengekomen.
11.3 Waar het eindproduct een grafisch ontwerp of illustratie betreft is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van PixelStuff veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen tenzij anders overeengekomen.

12. aansprakelijkheid
12.1 Voor zover PixelStuff bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en producten van derden, kan PixelStuff op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties.
12.2 PixelStuff is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.3 PixelStuff kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
- fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter beschikking is - misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. - fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. - gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. - fouten in een gemaakt ontwerp of geschreven tekst/gegevens, indien de opdrachtgever reeds zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben. - fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest
12.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van PixelStuff of de bedrijfsleiding van PixelStuff , is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.00,- of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.
12.5 Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid dan wel de overeenkomst is beëindigd.

13. vrijwaringen
13.1 De opdrachtgever vrijwaart PixelStuff voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
13.2 Indien opdrachtgever aan PixelStuff informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

14. geheimhouding
14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
14.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PixelStuff gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en PixelStuff zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is PixelStuff niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

15. geschillen
15.1 De rechter in de vestigingsplaats van PixelStuff is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft PixelStuff het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

16. toepasselijk recht
16.1 Op elke overeenkomst tussen PixelStuff en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing

kvk nummer: 50372521

Wij spammen niet.